Taal

Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen.  

Een probleem met de taal(-ontwikkeling) maakt het daarom moeilijk om met de omgeving te communiceren. Taalstoornissen kunnen allerlei oorzaken hebben en komen zowel bij kinderen als volwassenen voor.

(jonge) kinderen en jongeren

Vertraagde taalontwikkeling

Het kan zijn dat een kind later begint met praten dan een ander kind.

Het kan zijn dat een kind niet zo snel nieuwe woorden leert of nog geen- of kortere zinnetjes gebruikt dan leeftijdsgenootjes. Kinderen leren taal uit hun omgeving, sommige kinderen pikken alles op wat ze horen en zeggen dit direct na, en andere kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig bij het ontwikkelen van taal. Kinderen die dit steuntje in de rug krijgen komen vaak snel op hetzelfde niveau als hun leeftijdsgenootjes. We spreken hier van een vertraagde taalontwikkeling of taalachterstand.

Taalontwikkelingsstoornis / TOS

Een taalachterstand is niet hetzelfde als een taalontwikkelingsstoornis.

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een erfelijke neurobiologische ontwikkelingsstoornis. De precieze oorzaak is nog onbekend. Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Verder lijkt er niets met ze aan de hand te zijn. Intelligentie, gehoor en algemene ontwikkeling van het kind zijn normaal. Wel heeft het kind problemen bij het spreken en/of het begrijpen van taal, lezen en schrijven. Wanneer er al taalproblemen in de familie voorkomen, is de kans op TOS groter.

Wat kan de logopedist voor u betekenen? 

De logopedist doet onderzoek naar het taalniveau en maakt een behandelplan gericht op waar u en uw kind behoefte aan hebben.

Er bestaan diverse therapievormen, waaronder de indirecte en de directe therapie. Bij de indirecte therapie wordt u als ouders door de logopedist geïnformeerd en geïnstrueerd hoe u de taalontwikkeling zo goed mogelijk kunt stimuleren. U leert hoe u in allerlei dagelijkse situaties extra aandacht aan de taal van uw kind kunt besteden. Uw kind krijgt op deze manier veel mogelijkheden om taal te koppelen aan ervaringen. Bij de directe therapie werkt de logopedist met uw kind maar ook hier is de samenwerking met u ook uiterst belangrijk.

 

Autisme spectrum stoornis (ASS)

Wordt uw kind vaak verkeerd begrepen of vindt hij of zij het lastig om contact met anderen te leggen?

Mensen met wat officieel heet ‘een stoornis in het autistisch spectrum’ hebben moeite met communiceren. Ze worden vaak verkeerd begrepen en vinden het lastig contacten met anderen te leggen. Kinderen zijn vaak sociaal onhandig en vallen bijvoorbeeld iemand steeds in de rede. Ze nemen iets letterlijk dat figuurlijk is bedoeld. Dat leidt vaak tot onduidelijkheden en ergernissen.

Een voorbeeld: terwijl we in onze maatschappij zeggen dat eerlijkheid belangrijk is, zijn er de hele dag leugentjes uit beleefdheid. Mensen met autisme begrijpen dat vaak niet goed. Ze doorzien bepaalde bedoelingen en intenties niet. Daardoor kunnen ze opmerkingen maken die bot overkomen.

Wat kan de logopedist voor u betekenen? 

De logopedist kan een-op-een begeleiding bieden.

Zij begeleidt uw kind stapsgewijs in de communicatie. Wat is communiceren en wat is daarvoor nodig? Hoe passen we ons verhaal aan aan de luisteraar? Wat voor informatie is belangrijk en wat niet? Wat gaat er al goed en waar heb je nog hulp bij nodig?

 

Ondersteuning voor de naaste omgeving

Naast het begeleiden is de logopedist ook een soort tolk van de persoon met autisme naar zijn omgeving. De logopedist legt uit wat autisme precies is en hoe dit zich bij iemand uit. Dat is belangrijk voor gezinsleden, leerkrachten of anderen. 

Volwassenen en ouderen

Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaan is door een hersenletsel.

 

Afasie wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Door afasie ontstaan er problemen met het spreken, het lezen en het schrijven. Samen geven deze talige problemen stoornissen in de communicatie. De ernst en omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen, iemands persoonlijkheid en zijn algehele gezondheid. Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met de zinsopbouw. Het komt regelmatig voor dat een afasiepatiënt een ander woord zegt dan hij bedoelt. Ook komt het voor dat afasiepatiënten juist wél veel spreken, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen. Zij hebben vaak grote problemen met het begrijpen van taal. Tijdens een gesprek vangen ze bijvoorbeeld alleen trefwoorden op en bedenken zelf het verband hiertussen. Vooral bij ingewikkelde zinnen levert dit misverstanden op. Naast het spreken en begrijpen kunnen er problemen zijn met het lezen en schrijven. Het lezen van een boek of het volgen van een ondertiteling op de televisie is vaak moeilijk en soms onmogelijk. Schrijfproblemen maken het bijvoorbeeld moeilijk om boodschappen te noteren bij het telefoneren.

Wat kan de logopedist voor u betekenen?

De logopedist doet eerst onderzoek naar het begrijpen en uiten van de gesproken en geschreven taal.

De logopedist gaat na hoe uw communicatie met uw omgeving (partner, familie) verloopt. De resultaten worden met u en uw familie besproken. De logopedist geeft verder voorlichting en adviezen.

 

Behandeling 

De behandeling is gericht op de individuele problematiek. Er worden oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook leert u en uw directe omgeving hoe u op een andere manier met elkaar kan communiceren.

 

Communicatiehulpmiddel
Het kan zijn dat een communicatiehulpmiddel zinvol is. Dan zal de logopedist hierover adviseren en begeleiding bieden.

 

Taal- en spraakstoornissen bij dementie

Hoe gaat het communiceren bij een persoon met dementie?

Wanneer er sprake is van een  taalstoornis kan iemand zijn gedachten en/of ideeën niet meer omzetten in woorden, of zinnen en een verhaal; er kunnen problemen zijn met het begrijpen van gesproken en geschreven taal. In geval van een spraakstoornis betreft het  alleen de spraak: woorden en zinnen worden niet goed of niet duidelijk uitgesproken. Taal en/of spraakstoornissen kunnen verschillen per persoon. Dit heeft te maken met de manier waarop de hersenen veranderen door de dementie. Met het erger worden van de ziekte krijgt de persoon met dementie steeds meer moeite om duidelijk te maken wat hij bedoelt en om anderen te begrijpen. Vaak blijven personen met een ernstige vorm van dementie wel gevoelig voor zinsmelodie, toonhoogte en lichaamstaal. 

Wat kan de logopedist voor u betekenen?

De logopedist neemt een taal-, spraak- en/of communicatieonderzoek af. Daarnaast observeert de logopedist hoe de persoon met dementie communiceert met de mensen in zijn omgeving.

Afhankelijk van de diagnose die de logopedist stelt, wordt er een logopedische behandeling gestart. Het merendeel van de verzorgers en partners geeft aan al vanaf het begin van de ziekte problemen te ondervinden bij de communicatie met de persoon met dementie.

 

Communicatiegericht

In de behandeling zal alles er op gericht zijn om de communicatie tussen de cliënt en zijn omgeving zo goed mogelijk te laten verlopen. Indien mogelijk traint de logopedist de cliënt om zich op een andere manier te uiten, bijvoorbeeld met behulp van een agenda of een ‘communicatieboek’.

 

Partnerondersteuning
Bij problemen in het begrijpen van taal en bij ernstiger dementie wordt de samenwerking met de partner en de omgeving nog belangrijker. De logopedist informeert de partner en de omgeving van de persoon met dementie over de aanwezige taal- en/of spraakstoornissen. De logopedist biedt adviezen en handvatten zodat de gesprekspartner weet hoe hij zich kan aanpassen aan de communicatieve mogelijkheden van de persoon met dementie.

 

 

Wilt u meer lezen? Klik dan op https://www.logopedie.nl/

Algemeen                                                                              Formulieren                                                                          Logopediepraktijk LogoMere

Nieuws                                                                    Contactformulier                                                   036 – 548 56 04

Cookieverklaring                                                  Aanmeldformulier                                                 info@logomere.nl
Privacyverklaring